freeboard

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: freeboard
ศัพท์บัญญัติ: freeboard
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระยะพ้นน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ