approach channel

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: approach channel
ศัพท์บัญญัติ: approach channel
อักษรย่อ:
ความหมาย: ร่องชักน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ