jetty

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: jetty
ศัพท์บัญญัติ: jetty
อักษรย่อ:
ความหมาย: รอ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ