angle of repose

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angle of repose
ศัพท์บัญญัติ: angle of repose
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมทรงตัว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ