pump irrigation area

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: pump irrigation area
ศัพท์บัญญัติ: pump irrigation area
อักษรย่อ:
ความหมาย: พื้นที่ชลประทานสูบน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ