flood levee

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: flood levee
ศัพท์บัญญัติ: flood levee
อักษรย่อ:
ความหมาย: พนัง, คัน, คันกั้นน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ