free overfall weir

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: free overfall weir
ศัพท์บัญญัติ: free overfall weir
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฝายแบบการไหลอิสระ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ