shotcrete

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: shotcrete
ศัพท์บัญญัติ: shotcrete
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปูนพ่น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ