antecedent rainfall

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: antecedent rainfall
ศัพท์บัญญัติ: antecedent rainfall
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ