surface runoff

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: surface runoff
ศัพท์บัญญัติ: surface runoff
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำท่าผิวดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ