emergency spillway

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: emergency spillway
ศัพท์บัญญัติ: emergency spillway
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ