sub-irrigation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: sub-irrigation
ศัพท์บัญญัติ: sub-irrigation
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชลประทานใต้ผิวดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ