surface irrigation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: surface irrigation
ศัพท์บัญญัติ: surface irrigation
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชลประทานผิวดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ