special maintenance

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: special maintenance
ศัพท์บัญญัติ: special maintenance
อักษรย่อ:
ความหมาย: งานบำรุงรักษาพิเศษ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ