field ditch

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: field ditch
ศัพท์บัญญัติ: field ditch
อักษรย่อ:
ความหมาย: คูไส้ไก่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ