feeder ditch

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: feeder ditch
ศัพท์บัญญัติ: feeder ditch
อักษรย่อ:
ความหมาย: คูชักน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ