electrical conductivity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: electrical conductivity
ศัพท์บัญญัติ: electrical conductivity
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความนำไฟฟ้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ