active storage

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: active storage
ศัพท์บัญญัติ: active storage
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความจุใช้การ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ