underground dam

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: underground dam
ศัพท์บัญญัติ: underground dam
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขื่อนใต้ดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ