aeration zone

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: aeration zone
ศัพท์บัญญัติ: aeration zone
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตอิ่มอากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ