stream gauging

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: stream gauging
ศัพท์บัญญัติ: stream gauging
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวัดน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ