farm water management

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: farm water management
ศัพท์บัญญัติ: farm water management
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดการน้ำชลประทานในแปลงนา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ