unit hydrograph

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: unit hydrograph
ศัพท์บัญญัติ: unit hydrograph
อักษรย่อ:
ความหมาย: กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ