Adaptation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adaptation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์