Active Transport System

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active Transport System
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระบบการขนถ่ายแบบแอคตีฟ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์