Acromelic Micromelia

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acromelic Micromelia
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: แขนขาสั้นส่วนปลาย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์