Senior Transport Officials Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Senior Transport Officials Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: STOM
ความหมาย: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง ของอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต