permit of stay

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: permit of stay
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต