permanent resident in the receiving state

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: permanent resident in the receiving state
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต