nuclear-weapons-free zone

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: nuclear-weapons-free zone
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต