nuclear weapons

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: nuclear weapons
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง อาวุธที่ใช้กัมมันตภาพรังสีจากปฏิกิริยาฟิชชั่นในการทำลายล้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต