nuclear waste management

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: nuclear waste management
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดการกากนิวเคลียร์ หมายถึง การดูแลควบคุมเก็บรักษาของเสียจากการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในทางสันติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต