National Tourism Organizations? Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: National Tourism Organizations? Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: NTO's Meeting
ความหมาย: การประชุมหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ของอาเซียน)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต