National Haze Action Plan

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: National Haze Action Plan
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: NHAP
ความหมาย: แผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านปัญหาหมอกควัน " ในกรอบความ ร่วมมืออาเซียน "
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต