Network of East Asian Think ? Tanks

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Network of East Asian Think ? Tanks
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: NEAT
ความหมาย: เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต