native subject

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: native subject
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: คนในบังคับพื้นเมือง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต