national treatment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: national treatment
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต