Non-Aligned Movement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Non-Aligned Movement
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: NAM
ความหมาย: กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีสมาชิกจำนวน 114 ประเทศ (ตุลาคม 2547) ไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต