North American Free Trade Area

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: North American Free Trade Area
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: NAFTA
ความหมาย: เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต