member of the diplomatic staff

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: member of the diplomatic staff
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งทางทูต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต