inter-state transport

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: inter-state transport
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การขนส่งระหว่างรัฐ หมายถึง การขนส่งจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต