instrument of acceptance

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: instrument of acceptance
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตราสารรับรอง " เป็นหนังสือรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว "
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต