Initiatives for ASEAN Integration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Initiatives for ASEAN Integration
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: IAI
ความหมาย: ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต