Global System of Trade Preferences among Developing Countries

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Global System of Trade Preferences among Developing Countries
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: GSTP
ความหมาย: ระบบสากลว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าในระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต