globalisation (globalization)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: globalisation (globalization)
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: โลกาภิวัตน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต