full dress uniform with sash and decoration without sword

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: full dress uniform with sash and decoration without sword
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต