Friends of Young Ambassador of Virtue

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Friends of Young Ambassador of Virtue
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี "
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต