ASEAN Electronic Commerce Cooperation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Electronic Commerce Cooperation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: e-ASEAN
ความหมาย: ความร่วมมือด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต