Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: COMMIT
ความหมาย: การประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศไทยในอนุภูมิภาค แม่น้ำโขง เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต