Canadian International Development Agency

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Canadian International Development Agency
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: CIDA
ความหมาย: องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต